Versie 1.1 01-01-2018

Algemeen
Intensivive is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Apeldoorn onder nummer: 65110900. Intensivive is gespecialiseerd in het geven van Personal Training, Small Group Trainingen, Bootcamp en outdoor work-outs.

1) Begrippen
De organisatie: Intensivive – vertegenwoordigd door Frank Meulenbeek – gevestigd aan Voldersdreef 109 te Apeldoorn.

Deelnemer: Persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met Intensivive voor beoefening van sport- en bewegingsactiviteiten.

Activiteiten: Personal Training, Small Group Trainingen, Bootcamp en outdoor work-outs.

Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en Intensivive schriftelijk overeenkomen dat Intensivive afgesproken sport- en bewegingsactiviteiten verzorgt voor de deelnemer.

2) Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij Intensivive voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit van Intensivive zijn deze voorwaarden van toepassing. Iedere deelname aan een activiteit van Intensivive geschiedt geheel voor eigen risico.

Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is.

3) Tijdstip en plaats
Bij de bevestiging van de inschrijving deelt Intensivive mee wanneer en waar de deelnemer voor deelname aan de activiteit wordt verwacht. Indien door welke omstandigheden dan ook een activiteit op het afgesproken tijdstip niet kan doorgaan is Intensivive bevoegd om in overleg met de deelnemer (s) een ander tijdstip te plannen.

In geval van Personal Training dient afmelding 24 uur van tevoren schriftelijk gemeld te worden. Deze afmeldingstermijn geldt voor zowel Intensivive als ook voor de deelnemer.

4) Uitvoering van de opdracht
Intensivive gaat de verplichting aan tot het – gelet op het doel van de activiteit – zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer(s) gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door Intensivive bepaald. Intensivive voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Intensivive niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

5) Aansprakelijkheid
Voor elk door Intensivive aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting aan de zijde van Intensivive. Intensivive verricht zijn werkzaamheden naar beste kunnen en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Intensivive kan worden verwacht.

Intensivive is nimmer aansprakelijk voor niet behaalde resultaten. Deelname aan de activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Intensivive is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Ook is Intensivive niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Intensivive georganiseerde activiteiten behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Intensivive.

Intensivive is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door Intensivive gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart bij het aangaan van een overeenkomst nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadevordering tegen Intensivive wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Intensivive aanbiedt behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Intensivive.

De deelnemer is jegens Intensivive aansprakelijk wanneer Intensivive op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de aanwezige Instructeur gegeven instructies door deze deelnemer. Bij het overeenkomen van de overeenkomst vrijwaart de deelnemer Intensivive voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt. In het geval er op Intensivive toch enige schadevergoedingsplicht zou rusten is deze vergoeding gemaximeerd tot het bedrag die de aansprakelijkheidsverzekering van Intensivive in het betreffende geval uitkeert.

6) Ontbinding
Intensivive is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische grond aan de hand van een doktersverklaring of bij verhuizing buiten een straal van 25 kilometer van Apeldoorn.

De deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. Het stopzetten van de overeenkomst kan op ieder gewenst moment, maar nooit met terugwerkende kracht.

7) Tarieven en betalingsvoorwaarden
Bij de bevestiging van de inschrijving zal Intensivive meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaald, is Intensivive gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren tot dat de betaling is ontvangen.

Betaling door deelnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking en/of incasso ten gunste van een door Intensivive aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van de deelnemer niet op.

Alle tarieven zijn inclusieve omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd. Intensivive is gerechtigd de prijzen te verhogen. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

8) Geldigheid abonnement
Een abonnement voor drie maanden is 3 maanden geldig vanaf aanschafdatum. Opzegging van het abonnement kan op ieder gewenst moment, er vindt geen restitutie plaats. Voor dit type abonnement geldt dat de betaling standaard in een keer voldaan dient te worden. Na drie maanden stoppen de abonnementen automatisch.

Half jaar abonnementen zijn 6 maanden geldig vanaf de aanschafdatum. Opzegging van het abonnement kan op ieder gewenst moment, er vindt geen restitutie plaats. Voor dit type abonnement geldt dat de betaling standaard per kwartaal voldaan dient te worden. Na zes maanden stoppen de abonnementen automatisch.

Jaarabonnementen zijn 1 jaar geldig vanaf aanschafdatum. Voor dit type abonnement geldt dat de betaling in per kwartaal voldaan dient te worden. Na 12 maanden stoppen de abonnementen automatisch.

9) Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Intensivive is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Bij ziekte van een trainer of bij onvoldoende belangstelling van Smal Group Training of Bootcamp behoudt Intensivive het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht.

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, ijzel of hevige sneeuwval kan een training afgelast worden. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten normaliter niet door.

Intensivive behoudt het recht tot 3 weken vakantie per jaar waarbij deelnemers tijdig zullen worden geïnformeerd. Intensivive heeft een inspanningsverplichting voor het vinden van vervangende trainers voor de lessen.

10 Gezondheid
De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van Intensivive zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Intensivive aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Indien er een medisch aandachtspunt is, dient de deelnemer dit voorafgaand bij het aangaan van de overeenkomst aan te geven.

11 Vertrouwelijkheid
Intensivive dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Intensivive is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we gegevens van u nodig. Intensivive is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers.

De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Intensivive gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Intensivive houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent Intensivive te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiele) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst.

12 Geschillen
Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Intensivive. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Intensivive is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.